Actresses wearing medieval sleeves


Greta Garbo, Pola Negri, Lil Dagover.


Edmund Blair Leighton - Accolade

Edmund Blair Leighton - Tristan and Isolde